Statut 

Fundacji TIME Twórczość, Inspiracja, Marzenia, Edukacja

pobierz PDF: statut Fundacji TIME

Rozdział I.

Postanowienia ogólne

§ 1

1. Fundacja TIME Twórczość, Inspiracja, Marzenia, Edukacja, zwana dalej Fundacją, działa na podstawie Ustawy z dn. 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach oraz postanowień niniejszego statutu.

2. Fundacja została ustanowiona przez Janusza Zęgota zwanego dalej Fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza – Beatę Roszko w kancelarii notarialnej w Olsztynie przy ul. Dąbrowszczaków 13/1, w dniu 05.02.2019 r.

§ 2

1. Siedzibą Fundacji są Nowe Kiejkuty.

2. Czas trwania fundacji jest nieoznaczony.

3. Terenem działania Fundacji jest cały obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym dla właściwego realizowania celów, Fundacja może prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

4. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.

§ 3

1. Fundacja posiada osobowość prawną.

2. Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy ds. kultury i dziedzictwa narodowego.

3. Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady, filie, a także przystępować do spółek.

4. Fundacja może być członkiem krajowych lub zagranicznych związków, stowarzyszeń, a także niezarejestrowanych porozumień o koalicji.

§ 4

1. Fundacja używa pieczątek z danymi identyfikacyjnymi Fundacji. Fundacja może używać znaku identyfikacyjnego – logo.

§ 5

1. Fundacja może ustanawiać certyfikaty, odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla fundacji, przyczyniającym się do realizacji celów fundacji.

Rozdział II.

Cele i zasady działania Fundacji

§ 6

Celem fundacji jest:

1. Wspieranie wszelkiej działalności społecznej, edukacyjnej, artystycznej, ekologicznej, kulturalnej, sportowej, prozdrowotnej, w Polsce i na świecie.

2. Wspieranie wszelkiej działalności na rzecz rozwoju i promocji kultury i sztuki.

3. Inicjowanie i upowszechnianie edukacji artystycznej i kulturalnej.

4. Wspieranie i niesienie pomocy zmierzającej do rozwoju intelektualnego, kulturalnego i zawodowego dzieci i młodzieży, dorosłych, seniorów.

5. Wspieranie działań na rzecz pokonywania barier społecznych i integracji, w tym także osób niepełnosprawnych.

6. Szkolenie i doskonalenie kadry animatorów i twórców dla instytucji kultury, oświaty i organizacji pozarządowych.

7. Zaspokajanie potrzeb i aspiracji kulturalnych społeczeństwa.

8. Integracja różnorodnych środowisk lokalnych, regionalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych na rzecz wzajemnego wsparcia, wymiany doświadczeń i twórczych prezentacji.

9. Budowanie sieci współpracy osób i podmiotów realizujących zbliżone cele, z wykorzystaniem nowych technologii informacyjnych, komunikacyjnych i multimedialnych.

10. Podtrzymywanie tradycji narodowej oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.

11. Działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych, integracji cudzoziemców;

12. Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji, działania na rzecz równości kobiet i mężczyzn, przeciwdziałanie wszelkim formom dyskryminacji.

13. Działania na rzecz szeroko rozumianej ochrony środowiska, ochrony przyrody oraz dziedzictwa przyrodniczego, kultury fizycznej i sportu, oraz ochrony i promocji zdrowia, zdrowego stylu życia, przeciwdziałanie patologiom społecznym, profilaktyka uzależnień;

14. Działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;

15. Promocja i organizacja wolontariatu;

16. Działania na rzecz ratowania dziedzictwa narodowego i regionalnego;

17. Działania na rzecz rozwoju rodziny, opieki nad dzieckiem, wspierania dzieci i rodzin zagrożonych zjawiskami patologicznymi, także dzieci niepełnosprawnych, aktywizacja społeczna i zawodowa matek;

18. Wspieranie działań na rzecz podnoszenia estetyki otoczenia i przestrzeni publicznej;

19.Wspieranie wspólnot i społeczności lokalnych, działania na rzecz seniorów;

20. Działalność charytatywna oraz na rzecz dobroczynności;

21. Działalność na rzecz rozwoju turystyki regionalnej, lokalnej oraz wiejskiej, a także promowania i propagowania produktów i usług regionalnych, odtwarzanie tradycji i dziedzictwa;

22. Działalność na rzecz szeroko rozumianej pomocy Polonii i Polakom za granicą oraz w kraju, działalność na rzecz repatriantów;

23. Wspieranie działań związanych z rozwojem przedsiębiorczości, innowacyjności, podnoszeniem konkurencyjności polskich firm, rozwoju kompetencji pracowników i kadry menedżerskiej;

24. Promocja działań nakierowanych na budowanie innowacyjnej kultury organizacyjnej w przedsiębiorstwach;

25. Wsparcie w projektowaniu i wdrażaniu innowacji organizacyjnych, technologicznych i procesowych.

26. Inspirowanie i wspomaganie przedsięwzięć w zakresie form spędzania czasu wolnego;

27. Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy.

28. Propagowanie i edukacja w zakresie przeciwdziałania wykluczeniu, rozwoju demokracji i równouprawnienia.

29. Działalność coachingowa, mentoringowa, doradztwo zawodowe, szeroko pojęta działalność na rzecz aktywizacji zawodowej, działalność proekologiczna i prozdrowotna.

30. Działalność na rzecz rozwoju przedsiębiorczości.

§ 7

Fundacja realizuje swoje cele poprzez nieodpłatną i odpłatną działalność:

1. Świadczenie bezpośredniej i pośredniej pomocy finansowej, rzeczowej, organizacyjnej, merytorycznej oraz tworzenie warunków do uzyskania takiej pomocy w zakresie inicjatyw zmierzających do rozwoju intelektualnego, artystycznego, społecznego, kulturalnego i zawodowego, w tym w szczególności dofinansowanie kursów, szkoleń, staży i edukacji na wszystkich szczeblach, prowadzonych w kraju i za granicą.

2. Organizowanie i wspieranie działalności kulturalnej, edukacji i upowszechniania kultury z różnorodnych dziedzin sztuki, między innymi teatru, filmu, muzyki, plastyki, tańca, literatury, scenopisarstwa, innych; animowanie działań sprzyjających zwiększeniu roli kultury i sztuki w wychowaniu i edukacji, życiu i funkcjonowaniu społeczeństwa, poprzez: organizację, doradztwo, prowadzenie i wspieranie: spotkań, kursów, szkoleń, projektów, plenerów, konkursów, warsztatów, happeningów, instalacji, performance, graffiti, wystaw, wernisaży, prezentacji, koncertów, konferencji, festiwali i imprez kulturalnych, działań edukacyjnych w kraju i za granicą.

3. Inicjowanie działań wspierających budowanie partnerstw w dziedzinie kulturalnej i artystycznej wymiany oraz mobilności twórców na rzecz realizacji własnych i wspólnych projektów artystycznych, w kraju i za granicą.

4. Uczestnictwo w krajowych i zagranicznych imprezach promujących polską kulturę i sztukę, targach sztuki, warsztatach, festiwalach, sympozjach oraz innych imprezach organizowanych dla celów społecznie użytecznych, związanych z kulturą i sztuką.

5. Organizowanie działań promocyjno-marketingowych z wykorzystaniem nowoczesnych i tradycyjnych technik i mediów komunikacji na rzecz promocji celów statutowych Fundacji, prowadzenie portalu, strony internetowej oraz pozostałych internetowych form komunikacji.

6. Prowadzenie działalności badawczej, wydawniczej,fotograficznej, fonograficznej, filmowej, telewizyjnej, prasowej bezpośrednio związanej z celami Fundacji.

7. Podejmowanie działań organizacyjnych i doradczych wspomagających inicjatywy lokalnych społeczności, w szczególności organizacja imprez kulturalnych i rozrywkowych.

8. Tworzenie i realizowanie oferty programów profilaktycznych, rozwojowych i doradczych na rzecz uzdolnionych dzieci i dorosłych, a także niepełnosprawnych, chorych, zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz przeciwdziałania i zwalczania dysfunkcji w rodzinie, działania na rzecz profilaktyki uzależnień.

9. Wspieranie wszelkich form kształtujących aktywną edukację na rzecz ekologii i zdrowego stylu życia.

10. Wspieranie, propagowanie, organizacja i realizacja kreatywnych, nowoczesnych i innowacyjnych form edukacji przy wykorzystaniu nowych technologii.

11. Współpracę z samorządami, instytucjami kultury, oświaty i organizacjami w zakresie prowadzenia działalności kulturalnej na rzecz uczestnictwa w kulturze, sprzyjającej podnoszeniu kompetencji społeczeństwa oraz przygotowaniu do aktywnego udziału w różnych formach życia społecznego, a także współpracę z wszelkimi osobami, artystami, twórcami, przedsiębiorcami, mediami, władzami państwowymi i samorządowymi, których zakres działania jest zbieżny z celami Fundacji.

12. Wspieranie rozwoju talentów artystycznych dzieci, młodzieży i dorosłych poprzez pomoc umożliwiającą udział w kursach mistrzowskich, praktykach artystycznych, festiwalach i konfrontacjach oraz organizowanie tego typu wydarzeń na rzecz rozwoju i promocji dzieci, młodzieży i dorosłych artystycznie uzdolnionych.

13. Organizowanie wymiany kulturalnej, artystycznej i edukacyjnej oraz różnorodnych interdyscyplinarnych form w ramach integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społecznościami i regionami.

14.Organizowanie, wspieranie i promowanie działalności na rzecz likwidacji barier w dostępie do dóbr kultury oraz zwiększenia dostępu do oferty i edukacji kulturalnej społeczności lokalnych oddalonych od centrów kultury. Wspieranie demokracji, swobód obywatelskich, równouprawnienia, aktywizacji zawodowej.

15. Promowanie i wspieranie turystyki, lokalnych produktów i usług oraz lokalnego dziedzictwa i przedsiębiorczości poprzez udział, wspieranie i organizację targów, jarmarków, festiwali, konferencji, szkoleń, warsztatów w kraju i za granicą.

16. Aktywny udział w lokalnych, regionalnych, krajowych i międzynarodowych sieciach współpracy działających na rzecz kultury, sztuki, edukacji, ochrony środowiska, przedsiębiorczości.

17. Organizowanie i prowadzenie warsztatów, kursów, szkoleń i prelekcji z zakresu rozwoju osobistego, w tym z wykorzystaniem nowoczesnych środków przekazu audiowizualnego.

18. Organizowanie, wspieranie i promowanie działalności szkoleniowej i doradczej na rzecz rozwoju innowacji i budowy innowacyjnej kultury organizacyjnej w przedsiębiorstwach oraz ośrodkach samorządowych.

19. Opracowywanie wniosków aplikacyjnych do funduszy i instytucji finansowych krajowych i zagranicznych, w tym do funduszy Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

20. Inicjowanie, opiniowanie i wypowiadanie się w sferze uregulowań prawnych dotyczących celów statutowych Fundacji.

21. Propagowanie rozwoju edukacji artystycznej w przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz placówkach oświatowych i kulturalnych samorządowych oraz niepublicznych, a także pozaszkolnych form edukacji.

22. Prowadzenie działalności wystawienniczej: organizowanie wystaw i spotkań ze sztuką i kulturą.

23. Gromadzenie dokumentacji i wymianę informacji dotyczących zdarzeń artystycznych.

24. Prowadzenie prac badawczo-rozwojowych w dziedzinie kultury i sztuki.

25. Sprawowanie opieki, organizowanie i niesienie pomocy sierotom, dzieciom i młodzieży, dbanie o ich rozwój intelektualny i fizyczny, organizację wypoczynku dzieci i młodzieży.

26. Działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe oraz współpraca wielopłaszczyznowa z organizacjami pozarządowymi.

27. Organizacja imprez sportowych, rekreacyjnych, kulturalnych, integracyjnych.

28. Inne działania zmierzające do realizacji celów statutowych.

Rozdział III.

Majątek i dochody Fundacji

§ 8

1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 500 zł (pięćset złotych) oraz dochody i inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.

§ 9

1. Przychody fundacji mogą pochodzić z:

a. darowizn, spadków, zapisów,

b. grantów, dotacji i subwencji osób prawnych,

c. zbiórek i imprez publicznych,

d. majątku fundacji,

e. depozytów I odsetek bankowych.

f. funduszy pomocowych Unii Europejskiej

g. pożyczek

h. dochodów z majątku ruchomego, nieruchomego oraz innych praw majątkowych

I. dochodów z działalności prowadzonej przez Fundację

2. Całość dochodów uzyskiwanych przez Fundację jest przeznaczana wyłącznie na działalność statutową.

3. Fundacja może zatrudniać pracowników oraz wolontariuszy do realizacji swoich działań.

4. Prezes Fundacji zatwierdza sprawozdania finansowe Fundacji oraz decyduje o podziale zysku lub pokryciu straty.

Rozdział IV.

Władze Fundacji

§ 10

1. Władzami Fundacji jest Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem

Zarząd

§ 11

1. Zarząd Fundacji składa się z 3 do 5 osób, w tym Prezesa;

2. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję, która trwa 5 lat.

3. Skład Zarządu powołuje Fundator.

4. Fundator może pełnić funkcję Prezesa Zarządu.

5. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek:

a. złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Prezesa,

b. śmierci członka Zarządu;

c. odwołania członka Zarządu przez Prezesa,

d. odwołania przez Fundatora.

§ 12

1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.

2. Do kompetencji Zarządu należy:

a. kierowanie bieżącą działalnością Fundacji,

b. realizacja celów statutowych,

c. sporządzanie planów pracy i budżetu,

d. sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji,

e. reprezentowanie Fundacji na zewnątrz,

f. zatrudnianie pracowników i ustalanie wysokości ich wynagrodzenia,

g. wnioskowanie do Fundatora o likwidację Fundacji.

3. Zarząd co roku zobowiązany jest przedkładać Fundatorowi roczne sprawozdanie z działalności Fundacji.

§ 13

1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.

2. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes, przesyłając informację o terminie pocztą elektroniczną, a w przypadku braku takiej możliwości listem poleconym na co najmniej 3 dni przed planowanym spotkaniem.

3. O posiedzeniu muszą zostać poinformowani wszyscy członkowie Zarządu

4. Zarząd podejmuje decyzje za pomocą uchwał zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków organu, jeśli dalsze postanowienia

statutu nie stanowią inaczej. W przypadku równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.

Sposób reprezentacji oraz zaciągania zobowiązań majątkowych

§ 14

1. Reprezentować Fundację na zewnątrz może każdy członek Zarządu samodzielnie.

2. W sprawach majątkowych wymagany jest podpis dwóch członków Zarządu działających łącznie, w tym Prezesa.

Rozdział. V.

Postanowienia końcowe

§ 15

1. Zmian w statucie Fundacji dokonuje Zarząd Fundacji bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do

głosowania. Zmiany statutu nie mogą dotyczyć celów określonych w akcie założycielskim.

§ 16

1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.

2. Połączenie z inna fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.

3. W sprawach połączenia z inną fundacją decyzję podejmuje Zarząd Fundacji, bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

§ 17

1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustawiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.

2. O likwidacji Fundacji Zarząd Fundacji zawiadamia ministra właściwego do spraw kultury i dziedzictwa narodowego.

3. Decyzję o likwidacji podejmuje Fundator na wniosek Zarządu. Zarząd uchwala wniosek bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy

członków uprawnionych do głosowania.

4. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Zarządu Fundacji na rzecz działających w RP

organizacji o zbliżonych celach.